Czy informację tę powinien przekazać uczestnikom przewodniczący komisji (w dniu konkursu), bezpośrednio po zakończeniu prac komisji, czy też organ prowadzący, po zatwierdzeniu lub unieważnieniu postępowania?

Od którego momentu kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły wyłonionemu w drodze konkursu przysługuje roszczenie o powierzenie stanowiska dyrektora szkoły?

Odpowiedź

Przepis § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) mówi, że po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego. Na podstawie złożonej dokumentacji organ prowadzący zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków,
3) naruszenia tajności głosowania,
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Odnosząc przedstawioną w pytaniu sytuację do treści wymienionych przepisów można stwierdzić, że o wyniku postępowania konkursowego powinien powiadomić oficjalnie organ prowadzący szkołę (powołujący komisję konkursową) z chwilą zatwierdzenia lub unieważnienia konkursu. Wynika to stąd, że organ prowadzący zobowiązany jest do stwierdzenia, czy wystąpiły uchybienia w postępowaniu konkursowym, o których mowa wyżej.

Przepis art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty mówi, że kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłonionemu się w drodze konkursu nie można odmówić powierzenia tego stanowiska. W szkołach lub placówkach publicznych powierzenie stanowiska kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu jest w zasadzie obligatoryjne. W sytuacji, w której doszłoby do odmowy powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, mimo rozstrzygnięcia w konkursie, kandydatowi służy bezwzględne roszczenie do organu prowadzącego o powierzenie stanowiska - zob. zwłaszcza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2001 r. (wyrok NSA z dnia 15 listopada 2001 r. SA/Wr 2250/01, OwSS 2002, nr 2, poz. 46) oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2004 r. (wyrok WSA z dnia 12 stycznia 2004 r. I SA 1857/03, niepubl.).

Ponadto, w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r. Sąd Najwyższy (wyrom SN z dnia 3 lipca 2008 r. III PK 10/08, OSNP 2009, nr 21-22, poz. 284) rozstrzygnął, że kandydat na stanowisko dyrektora szkoły wyłoniony w drodze konkursu ma roszczenie o nawiązanie (ewentualnie przekształcenie) stosunku pracy na tym stanowisku. Właściwy do rozpoznania tego roszczenia jest sąd powszechny. Stanowisko takie Sąd Najwyższy zajął już w postanowieniu z dnia 29 sierpnia 2001 r. (postanowienie SN z dnia 29 sierpnia 2001 r. III RN 123/01, OSNP 2002, nr 12, poz. 282). W sytuacji więc, gdyby doszło do odmowy powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, mimo rozstrzygnięcia w konkursie, kandydatowi służy bezwzględne roszczenie do organu prowadzącego o powierzenie stanowiska. Roszczenie to należy do drogi sądowej w postępowaniu cywilnym przed sądami pracy.

Przepisy prawa oświatowego nie określają terminu powierzenia stanowiska dyrektora po zakończeniu postępowania konkursowego. Dlatego też, dokument powierzenia stanowiska należy wręczyć niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników konkursu przez organ prowadzący, kierując się tym, że:
- nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu (art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty );
- załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego .

Istotnym jest powierzenie stanowiska dyrektora w takim terminie, aby kandydat był w stanie przygotować się do pełnienia obowiązków przed dniem rozpoczęcia urzędowania i przejąć je w pełni.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373)