Rząd wychodzi z założenia, że absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, w trakcie nauki, posiądą wiedzę, jaka jest oczekiwana wobec kandydatów do służby w policji. Absolwenci klas mundurowych będą zwolnieni z testu sprawności fizycznej, jeżeli zaliczyli takowy w ostatnim roku nauczania w klasie mundurowej.

 

Klasy mundurowe pod kontrolą MON>>

 

Nowe regulacje dla klas mundurowych

Przy czym kwestia organizowania oraz realizowania kształcenia w oddziałach o profilu mundurowym będzie wymagała określenia w przepisach Prawa oświatowego. Obok zmian planowanych w ustawie o Policji, w celu zapewnienia jednolitości i spójności systemowej i organizacyjnej, proponuje się nowelizację przepisów ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), adekwatnie do rozwiązań przyjętych w zakresie odnoszącym się do oddziałów przygotowania wojskowego przez stworzenie możliwości zakładania w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym oraz wprowadzenie w drodze upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych możliwości określenia programu szkolenia realizowanego w oddziale o profilu mundurowym, organizacji i form zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, liczebności oddziału oraz warunków realizacji zajęć praktycznych, a także możliwości realizacji części zajęć praktycznych przez instruktorów lub policjantów w celu nabycia przez uczniów praktycznych umiejętności niezbędnych do pełnienia służby w Policji.

 

 

Po klasie mundurowej pierwszeństwo w przyjęciu do służby

Ponadto proponuje się zmianę przepisów odnoszących się do byłych funkcjonariuszy, którzy postanowili ponownie wstąpić do służby w policji. Z uwagi na zróżnicowane doświadczenie oraz nabyte kwalifikacje zawodowe, a także czas pozostawania poza służbą wyodrębniono trzy ścieżki postępowania kwalifikacyjnego dla byłych funkcjonariuszy ubiegających się o przyjęcie do służby - ze specjalnej ścieżki będzie można skorzystać dłużej - nawet po 5 latach po zrezygnowaniu ze służby.

 

W przypadku kandydatów chcących się ponownie przyjąć do służby proponuje się, aby rozmowa kwalifikacyjna miała odmienny charakter i sprowadzała się do dwóch obszarów, tj. motywacji do podjęcia służby oraz społecznych postaw wobec ludzi. Ponadto przyjęto, że postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego) będzie miało zastosowanie, w przypadku braku posiadania przez kandydata – byłego funkcjonariusza Policji, odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. Dodatkowo proponuje się rozwiązanie, które będzie zapewniało kandydatom (absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, byli funkcjonariusze Policji), którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, pierwszeństwo w przyjęciu do służby w Policji.