Nowe przepisy przygotowano w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części woj. podlaskiego i części woj. lubelskiego. SG będzie mogła nakładać grzywny za wykroczenia, wynikające z naruszenia ograniczeń wprowadzonych na czas stanu wyjątkowego

Przewiduje ono, że minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w rozporządzeniu wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej będą  uprawnieni do nakładania grzywien  oraz warunki i sposoby wydawania funkcjonariuszom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Projekt przygotowano w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. w projekcie uwzględniono możliwość rozszerzenia uprawnień na wykroczenia określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym, które wpisują się w zadania ustawowe Straży Granicznej.

Więcej: 
Jest rozporządzenie - obowiązuje stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią>>
Rozporządzenia o ograniczeniach w czasie stanu wyjątkowego już obowiązują>>