Pytanie użytkownika LEX Samorząd Terytorialny:
Jeżeli właściciel gruntu nie wykonuje obowiązku wynikającego z art. 205 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne - dalej pr. wod., to czy gmina ma kompetencje do egzekwowania tych prac?

Odpowiedź
Na mocy art. 205 pr. wod., obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych ciąży z mocy prawa na zainteresowanych właścicielach gruntów. Przy czym jeżeli obowiązek ten nie jest wykonywany, zgodnie z art. 206 pr. wod., to właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Obowiązek nałożony na podstawie art. 206 pr. wod. podlega egzekucji w trybie określonym przepisami ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. Przedmiotem regulacji ustawy jest postępowanie mające na celu przymuszenie zobowiązanego do wykonania ciążących na nim obowiązków.

Z treści art. 5 § 1 u.p.e.a. wynika, że uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnej, a zatem wierzycielem, jest w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego – właściwy do orzekania organ I instancji.

Biorąc pod uwagę przepis art. 14 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 206 pr. wod. uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej orzeczonego obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych jest obecnie właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Aktualne wydaje się w związku z tym orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 13.05.2014 r., II SA/Łd 1349/13. Przenosząc je na grunt obecnie obowiązujących przepisów, w ślad za sądem stwierdzić można, że ratio legis unormowania art. 206 pr. wod.  polega na tym, że jeżeli obowiązek utrzymania w należytym stanie danego urządzenia melioracji wodnej szczegółowej nie jest realizowany, to wyłącznie właściwy organ Wód Polskich jest zobowiązany nałożyć w formie decyzji stosowne obowiązki, biorąc pod uwagę także treść pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto obowiązki te ustalane są proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu oraz są ustalane przez ten organ zakresy i terminy ich wykonania. Nie jest to kompetencja wójta (burmistrza), o której stanowi art. 234 pr. wod.