Inwestor posiada zgłoszenie rozbiórki i wykonał roboty rozbiórkowe, zostawiając tylko ściany zewnętrzne narożne, które stanowić mają ogrodzenie nieruchomości.


Odpowiedź:

Dowodem wykonania rozbiórki budynku jest protokół końcowy odbioru robót budowlanych, sporządzany zgodnie z umową o roboty budowlane.

Niemniej jednak należy podkreślić, że roboty rozbiórkowe są zakończone wówczas, gdy rozbiórce uległy wszystkie części składowe budynku, włącznie z przegrodami zewnętrznymi.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., rozbiórka wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 1 pr. bud. budynków i budowli, które nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Pojęcie budynku, o którym wyżej mowa, jest tożsame z pojęciem zdefiniowanym w art. 3 pkt 2 pr. bud.

W myśl powyższego przepisu, budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W art. 3 pkt 2 pr. bud. ustawodawca wymienił minimum cech, jakie powinien posiadać obiekt budowlany, aby mógł być uznany za budynek.

Oznacza to także, że budynkiem nie jest obiekt pozbawiony tych elementów. Jeżeli zatem zgłoszenie rozbiórki obejmuje budynek w powyższym rozumieniu, roboty rozbiórkowe można uznać za zakończone, a budynek rozebrany, jeżeli rozbiórce uległy wszystkie części składowe budynku. Pozostawienie zewnętrznych ścian budynku (bez względu na cel, jaki temu przyświecał), jest równoznaczne z rozbiórką części budynku.

Nie sposób jednak wówczas mówić o rozbiórce budynku jako takiego. Natomiast dowodem wykonania rozbiórki budynku jest protokół końcowy odbioru robót budowlanych, sporządzany zgodnie z umową o roboty budowlane.