Jak gminy nadzorują jednostki pomocnicze

Rada gminy, kontrolując wykonanie budżetu, zbada również wydatki funduszu sołeckiego, który jest jego integralną częścią.

Sprawozdanie z wykonania budżetu należy opracować do końca maja. Ustawa o finansach publicznych wymaga bowiem, aby do 31. dnia tego miesiąca trafiło ono do rady oraz właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Sprawozdanie to obejmuje również informacje o przychodach i wydatkach funduszu sołeckiego, który jest integralną częścią budżetu gminy. Oznacza to, że komisja rewizyjna rady bada wszelkie działania podejmowane przez sołtysa, radę sołecką i zebranie wiejskie dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Oceniana jest przez nią także bezczynność tych organów. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów jednostek pomocniczych powinny zostać określone w statucie sołectwa czy dzielnicy. Komisja rewizyjna rady gminy powinna kontrolować każdą uchwałę zebrania wiejskiego oraz każde wydane przez sołtysa zarządzenie, a także inne formy działalności tych organów. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność jednostek pomocniczych gmin, ale już podejmowanie władczych działań ingerujących w działalność sołectw czy dzielnic do niej nie należy. To zadanie jest nałożone wyłącznie na radę gminy i ewentualnie na wójta. Wykonując czynności nadzorcze, organy gminy nie są związane przedstawionymi jej przez komisję rewizyjną zaleceniami czy opiniami. Ważne jest również, że gminne organy mogą stosować wobec jednostek pomocniczych tylko takie środki nadzoru, jakie zostały określone w statucie sołectwa czy dzielnicy.

Źródło: Rzeczpospolita, 25 maja 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 25 maja 2011 r.