Wnioskodawcy zaskarżyli bezczynność przedsiębiorstwa energetycznego, polegającą na nieudostępnieniu im, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.) kserokopii decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii energetycznych na działkach, stanowiących ich własność.


W odpowiedzi spółka argumentowała, że żądanie udostępnienia dokumentów oraz decyzji administracyjnych dotyczących budowy linii nie mieści się w kategoriach "informacji publicznej" bowiem dokumentacja związana z budową i eksploatacją linii objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa a decyzjami administracyjnymi dotyczącymi budowy linii dysponują organy, które je wydawały i one zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązane są do ich udostępnienia. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1059).


WSA rozpatrując sprawę uznał, iż spółka jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w świetle ustawy, a żądane przez skarżących dokumenty stanowiące podstawę lokalizacji i budowy infrastruktury elektroenergetycznej, stanowią informację publiczną w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem WSA stanowisko spółki, iż informacja nie podlega udostępnieniu przez spółkę, lecz jedynie przez organ władzy, który ją wytworzył jest błędne. Udostępnieniu na gruncie ustawy podlega każda informacja będąca informacją publiczną, wytworzona i niewytworzona przez podmiot zobowiązany w rozumieniu ustawy, o ile znajduje się w jego posiadaniu. Możliwość uzyskania informacji publicznej od innego podmiotu nie stanowi podstawy do odmowy udzielenia informacji przez podmiot posiadający informację publiczną, nawet jeżeli informacja ta nie została przez niego wytworzona – uznał WSA.
 

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Gd 129/13