Zasoby pomocy społecznej obejmą w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.

Ocena zasobów pomocy społecznej obejmie osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiać będą co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami będzie podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Gminy i powiaty będą opracowywać strategie rozwiązywania problemów społecznych, a samorządy województw strategię w zakresie polityki społecznej. Strategie zawierać będą w szczególności:
1. diagnozę sytuacji społecznej;
2. prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 3. określenie:
a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.

Kolejną istotną zmianą wynikającą z przedmiotowej nowelizacji jest zmiana art. 115 ustawy o pomocy społecznej , zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania. Jeżeli jednak środki przeznaczone na dotację, będą pochodzić z programów rządowych, programów resortowych, pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o finansach publicznych lub będą służyć wypłacie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wysokość dotacji będzie mogła przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)