Gminy czekają na rządowy program dofinansowania nowych miejsc opieki dla małych dzieci. Nawet jeżeli same nie będą tworzyć i prowadzić żłobków ustawa żłobkowa nakłada na nie obowiązki związane z nadzorem i kontrolą nad nimi.

Pozbawione statusu zakładów opieki zdrowotnej żłobki, działające kilka godzin dziennie kluby dziecięce oraz zajmujący się małymi dziećmi w swoim domu dzienni opiekunowie to formy opieki, które już wkrótce będą mogły uruchamiać gminy. Ustawa żłobkowa nakłada na gminy obowiązki związane z prowadzeniem rejestru wszystkich działających na jej terenie żłobków i klubów dziecięcych oraz umów podpisanych z dziennymi opiekunami. Do tej pory taki rejestr był prowadzony przez wojewodów. Gmina sama określi wysokość opłaty za wpis do rejestru w drodze uchwały, ale nie będzie to więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo przed jego dokonaniem sprawdzi, czy spełnione są warunki lokalowe i sanitarne wyznaczone w przepisach, i od tego uzależni rozpoczęcie tej działalności. Ponadto gmina będzie odpowiadać za nadzór i kontrolę nad nowymi formami opieki. Będzie ją sprawował zespół upoważnionych osób, które będą działać według planu nadzoru przyjętego w uchwale radnych. Będą też one przeprowadzać kontrole doraźne, jeżeli w żłobku lub klubie dziecięcym będzie dochodzić do nieprawidłowości.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 10 lutego 2011 r.