Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.


Kobieta z dzieckiem przebywa w ośrodku dla kobiet z dziećmi prowadzonym przez fundację. Pobyt w ośrodku jest odpłatny.

Jak Ośrodek Pomocy Społecznej może sfinansować pobyt matki z dzieckiem w ośrodku wsparcia?

Odpowiedź


Ośrodki pomocy społecznej pokrywają koszty pobytu w ośrodkach wsparcia na podstawie uchwały rady gminy w tej sprawie.

Uzasadnienie

Art. 97 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s. obejmuje zasady ustalania opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Stosownie do art. 97 ust. 2 u.p.s., opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu. Podmiotem kierującym jest jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi lub zleciła prowadzenie ośrodka. Zgodnie z art. 97 ust. 5 u.p.s. rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika wyłączna właściwość rady gminy stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.