W sprawie gmina wystąpiła o interpretację podatkową, dotyczącą zrealizowanej przez nią budowy kanalizacji sanitarnej.

Po zakończeniu realizacji projektu inwestycja została przekazana w nieodpłatne użytkowanie zakładowi budżetowemu gminy, w celu realizacji przez zakład usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opodatkowanych według stawki 8%.

Gmina z tytułu użyczenia swojego mienia zakładowi nie pobierała i nie pobiera żadnej odpłatności.

W związku z powyższym gmina zadała pytanie: czy gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup materiałów bądź usług związanych z realizacją projektu?

Minister Finansów uznał, iż gmina nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne budowę kanalizacji sanitarnej, ze względu na brak tożsamości pomiędzy podmiotem dokonującym wydatków, a podmiotem wykonującym czynności opodatkowane w oparciu o powstałą infrastrukturę.

WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem.

Sąd wyjaśnił, iż sposób powiązania zakładu z gminą, a także fakt, że czynność przekazania infrastruktury kanalizacyjnej pomiędzy tymi podmiotami jest nieopodatkowana, powoduje, że podatek naliczony oraz podatek należny są rzeczywiście rozbite na dwa podmioty, które w stosunkach z osobami trzecimi występują jako odrębni podatnicy podatku od towarów i usług.

Jednak dla przyznania gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego istotnym jest, że zakład wykonuje usługi komunalne w jej imieniu, wykorzystując przy tym wytworzone przez gminę mienie.

Zakład jest co prawda jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, ale działa w jej imieniu.

To uzasadnia, zdaniem sądu, przyznanie gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych na poczet inwestycji związanych z budową i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Ma do tego prawo mimo, że opodatkowana sprzedaż usług z zakresu dostarczania wody, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych nie jest wykonywana bezpośrednio przez gminę, a przez jej jednostkę organizacyjną – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 11 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 316/15, nieprawomocny