Umowy ubezpieczenia grupowego na życie zawierane przez samorządy terytorialne są niezgodne z prawem. Umowy są nieważne – alarmują związki samorządowe.

Zdaniem Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP może dojść do wypowiedzeń zawartych umów ubezpieczenia lub ich unieważnienia. To z kolei wiązałoby się z koniecznością zwrotu składki i zwrotu wszystkich wypłaconych świadczeń. ZMP i ZGWRP opierają swoje stanowisko na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. RIO stwierdza, że umowy ubezpieczenia grupowego na życie zawierane przez samorządy są zobowiązaniem zaciąganym niezgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Samorządy bowiem mogą wydawać swoje pieniądze jedynie na realizację ściśle określonych zadań. Nie ma natomiast przepisów, które pozwalałyby pracodawcy samorządowemu zawierać umowę grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Nie ma podstaw, żeby samorządy przyjmowały na siebie ewentualne skutki finansowe z tytułu niedopełnienia przez siebie obowiązków wynikających z postanowień tego typu umów - uważa RIO. ZMP i ZGWRP alarmują, że z tego powodu istnieje realne zagrożenie zarzutu nieprawidłowego gospodarowania środkami finansowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego.


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Rzeczpospolita, 23 czerwca 2010 r.