Czy też mając na uwadze art. 13 i 43  u.g.n. , obligatoryjne jest przekazanie przez gminę tego obiektu w trwały zarząd, czy nie?


Czy przepisy prawa dopuszczają możliwość np. określenia zarządzeniem burmistrza zasad korzystania z hali, uwzględniających udostępnienie hali na odbywanie się lekcji W-F i obsługę hali przez personel szkoły oraz wynajmu innym osobom (bez przekazywania hali w trwały zarząd)?

Odpowiedź

Gmina nie ma obowiązku oddania nieruchomości w trwały zarząd własnej jednostce organizacyjnej.

Uzasadnienie

W myśl przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

"W trwały zarząd może zostać oddana nieruchomość będąca własnością lub będąca w wieczystym użytkowaniu podmiotu oddającego ją w trwały zarząd, a przy tym – zgodnie z art. 43 ust. 5  u.g.n.  – nieruchomość taka może zostać oddana w trwały zarząd jedynie jednostce organizacyjnej należącej do podmiotu oddającego nieruchomość w trwały zarząd. Zatem nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa (albo będąca w wieczystym użytkowaniu Skarbu Państwa) może zostać oddana w trwały zarząd jedynie państwowej jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Analogicznie nieruchomość stanowiąca własność określonej jednostki samorządu terytorialnego (lub oddana w użytkowanie wieczyste tej jednostce samorządu terytorialnego) może zostać przez tę jednostkę oddana w trwały zarząd tylko należącej do niej jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej." – E. Bończak–Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LEX 2011.

Z zaprezentowanej regulacji wynika, iż gmina nie ma obowiązku oddania nieruchomości w trwały zarząd, co nie oznacza, iż jednostka organizacyjna nie może złożyć wniosku do gminy w tym przedmiocie. Niewątpliwie w omawianym stanie faktycznym, sytuacja prawna nieruchomości winna być uregulowana, czy to poprzez oddanie nieruchomości w trwały zarząd, czy też oddanie jej jednostce organizacyjnej w użyczenie. W ocenie mojej prawidłowym byłoby zastosowanie instytucji trwałego zarządu, który wydaje się być tu jak najbardziej uzasadniony. Niniejsze zależy jednakże od woli gminy, jako właściciela nieruchomości.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)