Pytanie:
Gmina X zapłaciła gminie Y kwotę za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego (przedszkole publiczne) na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. Po kilku miesiącach okazało się, że uczeń nigdy nie mieszkał w gminie X.
W jaki sposób gmina X może odzyskać zapłaconą dotację od gminy Y?

Odpowiedź:
Jeżeli gmina X nie zwróci kosztu wychowania przedszkolnego w sposób dobrowolny, pozostaje dochodzenie zwrotu na gruncie postępowania cywilnego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 u.s.o., otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Konstrukcja przepisu wskazuje, że gmina, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego), jest zobowiązana do zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego. Nie jest to jednak dotacja.

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że gmina, której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa gminie, która jest organem prowadzącym dla przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) koszty wychowania przedszkolnego – a nie udziela dotacji.

Jeżeli okaże się, że pobrana przez gminę Y kwota jest nienależna – gmina X, która zwróciła koszty, powinna wezwać gminę Y, która pobrała tę kwotę, do jej zwrotu. W przypadku odmowy zwrotu nienależnej sumy – gminie X pozostaje dochodzenie swojego roszczenia na gruncie postępowania cywilnego (powszechnego).