Burmistrz unieważnił konkurs na dyrektora szkoły podstawowej. Powodem unieważnienia konkursu, w ocenie burmistrza, były nieprawidłowości w postaci wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej w głosowaniu jawnym zamiast tajnym. Organ wskazał, iż zgodnie z § 8 regulaminu rady pedagogicznej szkoły, uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Wybór w trybie jawnym kandydata do komisji konkursowej (który jest głosowaniem personalnym) zgłoszonego przez radę pedagogiczną, jako niezgodny z regulaminem należy uznać za nieważny.


Wojewoda wskazał, że błędy proceduralne przy wyborze przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców nie mogą, stanowić podstawy unieważnienia konkursu. Podstawę taką mogą stanowić tylko nieprawidłowości, jakich dopuściła się komisja konkursowa, zaś ustalenie składu komisji nie mieści się w pojęciu postępowania konkursowego.


WSA nieprawidłowości o jakich mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej - Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.) mogą dotyczyć także wyboru członków komisji konkursowej. Pomimo tego, w ocenie sądu, zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność zarządzenia burmistrza o unieważnieniu konkursu na dyrektora szkoły odpowiada prawu.

WSA zwrócił uwagę, iż ustawa o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 ze zm.) w art. 43 ust. 1 przewiduje tylko, że uchwały tego organu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Ustawa nie przewiduje wymogu, aby głosowanie musiało być przeprowadzane w sposób tajny. Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawozdania komisji na 11 członków tego organu, w głosowaniu brało udział 10, a za kandydaturą głosowało 8, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Z kolei jak wynika z pisma rady pedagogicznej decyzję o głosowaniu jawnym podjęto z tego powodu, że została zgłoszona tylko jedna kandydatura, i wszyscy wyrazili na to zgodę. Nawet więc jeśli w regulaminie rady pedagogicznej przewidziano, że w sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym, przeprowadzenie głosowania jawnego, wbrew zarzutowi skargi, nie naruszało prawa, bowiem regulamin rady pedagogicznej nie jest aktem prawa miejscowego – podkreślił WSA.

Wyrok WSA w Kielcach z 24 października 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 746/13,