Takie stanowisko przedstawiła we wtorek Unia Metropolii Polskich. Przypomina w nim, że w wyniku zmian prawa z 2019 r. miasta UMP tracą ponad 1,7 mld zł rocznie tylko z tytułu dochodów z podatku PIT. 

Czytaj: Samorządy mogą już składać wnioski o dotacje z Funduszu Inwestycji Lokalnych>>
 

Obniżone podatki, mniejsze dochody miast

- Ubytek dochodów podatkowych związany był z obniżeniem stawki podatku PIT z 18% do 17%, zwiększeniem kwoty kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnieniem z podatku PIT osób  do 26 roku życia. Łącznie, w wyniku powyższych zmian, samorządy zostały pozbawione na trwałe  6,1 mld zł - tj. 11% dochodów z PIT zaplanowanych na 2020 r. - czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy zauważają też, samorządy ponoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. - Rozwijający się kryzys gospodarczy wpływa na wysokość i ściągalność dwóch największych źródeł dochodów – podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatków i opłat lokalnych. Dochody z PIT na koniec czerwca 2020 roku były o ok. 8% niższe niż uzyskane w pierwszej połowie 2019 roku - napisali. 

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

 


Straty bez rekompensaty

Zdaniem Unia Metropolii Polskich negatywne skutki w zakresie finansów samorządów nie zostały w żaden sposób zrekompensowane. Organizacja podtrzymuje swoją wcześniejszą propozycję dotyczącą systemowego rozwiązania, które zapewni stabilność naszych dochodów i jednocześnie pozwoli planować inwestycje będące kołem zamachowym dla pobudzenia gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. - Apelujemy o zwiększenie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT o 4,44 p.p. tj. z 38,16% do 42,6% oraz udziału powiatów w PIT o 0,88 p.p. tj. z 10,25% do 11,13% - napisano w oświadczeniu.  

Czytaj w LEX: Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0 >

Unia docenia fakt powiększenia Funduszu Inwestycji Samorządowych/Lokalnych o dodatkowe  6 mld złotych, potwierdzony uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca br. w sprawie wsparcia  na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, ale ma do tego rozwiązania uwagi. - Stoimy  na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są obarczone błędami, które pogarszają ocenę ww. uchwały - czytamy. Są to przede wszystkim: 

  • nieadekwatne obniżenie wsparcia dla miast na prawach powiatu (średnio jest to 7% planowanych wydatków majątkowych wobec 12% dla pozostałych gmin) – związane z brakiem realizacji naszego postulatu dotyczącego wydzielenia odrębnej puli przeznaczonej dla tej specyficznej grupy samorządów; 
  • zaproponowanie bardzo niejednoznacznych kryteriów podziału środków w ramach drugiej transzy Funduszu, co de facto skutkuje całkowitą uznaniowością podejmowanych decyzji. Wyrażamy nadzieję, że ciągle istnieje możliwość dokonania odpowiednich korekt w projekcie uchwały, zwłaszcza w zakresie zasad rozdysponowania puli środków dodanych na ostatnim etapie prac nad Funduszem. Uważamy, że zasadne byłoby włączenie w te prace przedstawicieli korporacji samorządowych, w tym Unii Metropolii Polskich.