Odpowiedź

Gmina samodzielnie określa zadania dla poszczególnych sołectw w ramach ich możliwości organizacyjnych i kadrowych a następnie po przydziale stosownych środków i uzyskaniu uchwały zebrania wiejskiego w sprawie podziału planowanych wydatków na zadania, których realizacja należy do sołectwa rozlicza te wydatki wg zasad analogicznych jak wszystkie inne wydatki budżetu gminy. W praktyce będą to najczęściej wydatki związane z wydatkami administracyjnymi takimi jak opłaty telefoniczne, kosztami wynajmu sali na zebrania wiejskie czy inne wydatki np. związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlicy wiejskiej czy organizacją zebrań wiejskich np. opłaty pocztowe od zawiadomień itp.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy, przy czym organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Uchwała zebrania wiejskiego dokonuje wyłącznie podziału środków, jakie do dyspozycji sołtysa przydzielono w budżecie gminy na zadania sołectwa. Gmina w ramach szeroko rozumianej autonomii i samorządności określając budżet samodzielnie decyduje tak o skali jak i strukturze przydzielanych dla sołectw środków finansowych. Wszystkie więc wydatki określone w budżecie gminy w ramach przyznanych sołectwu środków będą mogły być rozliczane po uzyskaniu i zatwierdzeniu stosownej uchwały zebrania wiejskiego podjętej w sprawie podziału planowanych wydatków na zadania, których realizacja należy do sołectwa.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)