Europejski Instrument Miejski (EUCF) to długoletni projekt finansowany ze środków UE. W ramach obecnej, ostatniej już tury EUCF pomoc otrzyma 48 koncepcji inwestycyjnych, a łączny budżet projektu opiewa na 2,88 mln euro.

Dzięki EUCF miasta i gminy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. euro na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Celem opracowania Koncepcji Inwestycyjnej jest ułatwienie samorządom poszukiwania finansowania dla przygotowywanego projektu.

Czytaj też: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności >>>

Beneficjenci mają obowiązek wykorzystać przyznane środki na działania niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej, np. przeprowadzenie (technicznych) studiów wykonalności czy szeregu kluczowych analiz dotyczących projektu analiz rynkowych, analiz interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych czy finansowych. Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji w obszarze energetyki, a jedynie pokrywać koszty mobilizacji zasobów i dostępu do usług prowadzących do opracowania koncepcji inwestycyjnej, np. wspomnianych analiz prawnych i marketingowych czy studiów wykonalności. Z tych środków pokryć można np. wynagrodzenia pracowników i podwykonawców.

Czytaj też: Fundusze europejskie – wspólne przepisy - komentarz praktyczny >>>

 

Wnioski do 30 września

Wnioski do EUCF mogą składać samorządy lokalne (miasta i gminy) oraz ich formalne i nieformalne związki, a także lokalne organizacje publiczne skupiające samorządy lokalne i gminy. Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu i energii, który precyzuje cele klimatyczno-energetyczne przynajmniej do 2020 r., jak również wyraz zaangażowania politycznego w opracowanie koncepcji inwestycyjnej w formie deklaracji wsparcia podpisanej przez władze samorządowe/gminne lub innego reprezentanta politycznego o stosownych kompetencjach.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2022 r. o godz. 17:00. Potencjalni wnioskodawcy mogą dowiedzieć się więcej podczas webinaru informacyjnego, który odbędzie się 21 czerwca br. o godz. 12:00 na platformie Zoom Webinar. W przypadku pytań dotyczących wniosków można również kontaktować się pod adresem ce.poland@eucityfacility.eu z ekspertem krajowym.