Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.


Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Czy dyrektor szkoły może odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko urodzone w pierwszym półroczu 2008 r.?


Z takim wnioskiem w dniu 1 września wystąpili rodzicie dziecka.

Czy do odroczenia potrzebna jest opinia poradni czy wystarczy opinia nauczyciela klasy "0" i opinia rodziców ucznia?

Czy jeśli dziecko nie zostało odroczone przez dyrektora szkoły publicznej i rozpoczęło naukę w klasie pierwszej szkoły niepublicznej i po np. kilku dniach okaże się, że dziecko nie jest gotowe do spełniania obowiązku szkolnego, czy dyrektor szkoły niepublicznej, do której trafiło dziecko, może cofnąć dziecko do klasy pierwszej?

Jeśli tak to na jakiej podstawie?

Odpowiedź

Dyrektor szkoły niepublicznej może podjąć decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. Zapis art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zezwala na odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, które już rozpoczęło naukę w szkole, gdyż wniosek powinien być złożony w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 3 u.s.o., dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Ustawodawca określił w zapisie art. 16 ust. 4b u.s.o., iż do wniosku rodzice zobowiązani są załączyć opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

W przypadku niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ustawodawca obwarował możliwość wydania opinii, założeniem poradni na podstawie art. 82 u.s.o. oraz zatrudnieniem pracowników posiadających kwalifikacje równorzędne jak pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W sytuacji, gdy decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły niepublicznej, który przyjął dziecko do szkoły, informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, stosownie do art. 16 ust. 4a u.s.o., o odroczeniu spełniania tego obowiązku. Ustawodawca zezwolił w tym przypadku na ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola pomimo rozpoczęcie edukacji w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dziecko może zatem kontynuować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, do których do tej pory uczęszczało lub w innej wskazanej przez gminę (art. 16 ust. 4c u.s.o.).

Warto zapoznać się z publikacją Ministerstwa Edukacji Narodowej "Odroczenie obowiązku szkolnego "opublikowanej w dniu 24 lipca 2014 r. na stronie http://www.6latki.men.gov.pl

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.