Inwestor wystąpił do organu nadzoru budowlanego o wydanie duplikatu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Czy od wydania duplikatu należy pobrać opłatę skarbową (decyzja dotyczyła wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego)?

Czy na duplikacie mają być wszystkie pieczątki tak jak na oryginale?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego , strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Zgodnie z drugim zdaniem przytoczonego wyżej przepisu, prawo wglądu do akt przysługuje również po zakończeniu postępowania administracyjnego. Ponadto – na podstawie art. 73 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie odnoszą się jednocześnie do konieczności ponoszenia przez stronę kosztów opłaty skarbowej związanych z wydawaniem jej odpisów (lub uwierzytelnionych odpisów) dokumentów (a więc w tym decyzji administracyjnych) znajdujących się w aktach sprawy.

Niemniej jednak – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późm. zm.) – dalej o.s. , opłacie skarbowej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek. Zgodnie z Załącznikiem ("Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia") do o.s. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 złotych. Samo uwierzytelnienie (choć niezdefiniowane w ustawie) odpisu nie jest równoznaczne z ponownym podpisaniem i opieczętowaniem dokumentu. Wystarczające jest stwierdzenie w formie notatki urzędowej, że kopia stanowi odpis o treści identycznej/odpowiadającej treści decyzji wydanej w sprawie.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późm. zm.)