Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł.

Czytaj też: Resort radzi, jak wprowadzić ekoautobusy

Na co środki?

NFOŚiGW dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Oceniane będą m.in.: realność harmonogramu działań mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności, innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.

Na bezzwrotne dotacje na przygotowanie stu strategii przewidziano łącznie 10 mln zł. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2018-2019.

 


Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji powiaty, gminy oraz ich związki będą mogły składać od 15 października do 7 grudnia 2018 roku.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,   oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW albo drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Ile środków dla kogo?

Wysokość wsparcia będzie zależna od wielkości miast. Dla małych i średnich przewidziane jest wsparcie w wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla dużych – do 100 tys. zł. W przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców. Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały już wsparcie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW

Zobacz też komentarz praktyczny Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego