Z dniem 13 lipca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 747) .

W wyniki nowelizacji do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) wprowadzono m.in. następujące zmiany:
- zmniejszono wymagania odnośnie udziału wkładu własnego gminy w kosztach realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki - z 50% do 20% (zgodnie z nowymi przepisami dotacja celowa z budżetu państwa może wynieść do 80% kosztów zadania); ponadto wprowadzono możliwość ubiegania się o środki finansowe na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
- poszerzono katalog podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów - wraz z wejściem w życie nowych przepisów możliwość zatrudniania dziennych opiekunów uzyskały osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dotychczas dziennym opiekunem była jedynie osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług);
- wprowadzono możliwości organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi;
- umożliwiono zatrudnianie niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą (dotychczas możliwość taką mieli jedynie rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudnieni, świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzący pozarolniczą działalność);
- umożliwiono podmiotom tworzącym żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniającym dziennego opiekuna przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji oraz zapewnienia prawidłowej opieki w tych instytucjach; ponadto nowe przepisy określają jakie dane powinien przedstawić rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna;
- określono wymagania lokalowe i sanitarne w stosunku do żłobka i klubu dziecięcego;
- upoważniono ministra właściwego do spraw rodziny do określenia w drodze rozporządzenia wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych; wzory wniosków minister obowiązany jest zamieścić w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;
- umożliwiono otrzymywanie przez podmioty zatrudniające dziennych opiekunów dotacji celowej z budżetu gminy,
Ponadto nowe przepisy wprowadzają zmiany o charakterze porządkującym (m.in. uchylenie art. 29 ustawy, zobowiązującego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do przeprowadzenia wizytacji lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi, przed wpisaniem instytucji opieki do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 747)