Dzięki dofinansowaniu dostęp do szybkiego internetu otrzyma blisko 2 mln gospodarstw domowych oraz ponad 13,2 tys. placówek oświatowych. Zakończyła się ocena wniosków w ostatnim konkursie w ramach programu Polska Cyfrowa.

 

Program Polska Cyfrowa to główne źródło unijnych dotacji na budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Dzięki zakończonemu obecnie 3. konkursowi dostęp do szybkiego internetu otrzyma kolejnych 650 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 4 tys. placówek oświatowych. Jak zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, tym samym wszystkie białe plamy objęte zostaną inwestycjami w nowoczesną sieć.

Internet dla białych plam

Polska Cyfrowa (POPC) to pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się rozwojem cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego założeniem jest umożliwienie każdemu mieszkańcowi Polski dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Cel ten jest realizowany w ramach I osi POPC.

Wsparciem unijnym objęte są projekty w zakresie powstawania sieci szerokopasmowych na tzw. białych obszarach NGA (Next Generation Access). Są to tereny, na których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych).

Internet dla domów i szkół

Walka z wykluczeniem cyfrowym to jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. - Niebawem podpiszemy umowy z wykonawcami na realizację inwestycji - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży. Jak dodał, liczy na to, że realizacja nowych projektów ostatecznie wyeliminuje białe plamy z internetowej mapy kraju.

Efekty programu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju sieci internetowej znacząco powiększają rynek tych usług. Dzięki dofinansowanym przedsięwzięciom, dostęp do szybkiego internetu otrzyma blisko 2 mln gospodarstw domowych oraz ponad 13,2 tys. placówek oświatowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów trybie konkursowym prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.