Sejm uchwalił tę nowelizacje 7 lipca br. Za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, przeciw było 8, wstrzymało się 4 posłów.

Zaproponowana przez Senat poprawka rozszerza obowiązek składania przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania z likwidacji asortymentu rezerw strategicznych o senacką Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Wcześniej Sejm przyjął poprawkę, która przewiduje, że dwa razy do roku premier będzie składał przed sejmową komisją administracji sprawozdania dotyczące likwidacji asortymentu rezerw strategicznych.

Wprowadzenie zmian rząd uzasadnia tym, że ze względu na będące wynikiem sytuacji międzynarodowej niedobory węgla, skutkujące rosnącymi trudnościami gospodarstw domowych z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości tego surowca na najbliższy sezon grzewczy, przewiduje się wprowadzenie do ustawy o rezerwach strategicznych obowiązujących czasowo przepisów mających umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzeniem odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Z informacji jaką przekazał Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska podczas procedowania w Senacie ustawy o dopłatach do węgla wynika, że ogólne zapotrzebowanie na węgiel w Polsce wynosi 62 miliony ton, z czego ok 43 milionów pochłania energetyka, pozostała część elektrociepłownie i indywidualni odbiorcy.

Krótsza ścieżka tworzenia rezerwy

Nowelizacja ma skrócić dotychczas istniejącą ścieżkę tworzenia rezerw strategicznych poza RPRS. Będzie ona inicjowana wnioskiem jednego z organów lub podmiotów wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawie o rezerwach strategicznych. Wspomniany wniosek powinien określić:

  • rodzaj,
  • ilość,
  • preferowany okres utworzenia,
  • potencjalne koszty utworzenia
  • przeznaczenie niezbędnej ze względu na bezpieczeństwo narodowe rezerwy wskazanej we wniosku.

Zobacz także: Prezydent podpisał nowelę ustawy o rezerwach strategicznych>>

 

Nowy mechanizm likwidacji rezerw strategicznych

Proponowany nowy mechanizm likwidacji rezerw strategicznych utworzonych poza RPRS z założenia stanowi lex specialis wobec dotychczasowych regulacji ustawy. Przewiduje się, że jego zastosowanie będzie możliwe jedynie w przypadku ziszczenia się przynajmniej jednej z dwóch precyzyjnie określonych przesłanek.

Pierwsza z nich przewiduje możliwość przeprowadzenia likwidacji rezerwy na zasadach szczególnych w celu złagodzenia zakłóceń dostaw związanych z funkcjonowaniem gospodarki lub służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, w sytuacji, gdy likwidowana rezerwa w istocie stanowi produkt związany z funkcjonowaniem gospodarki czy kluczowy z perspektywy zaspokajania podstawowych potrzeb ludności

Drugą samodzielną przesłanką umożliwiającą dokonanie likwidacji rezerwy z wyłączeniem reguł ogólnych ma być konieczność udzielenia pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.

Przeczytaj także: Taniego węgla z importu nie będzie. Rekompensaty trafią do spółek skarbu państwa

 

Dwa tryby sprzedaży

Istotą odstępstwa, od zastosowania ogólnych reguł likwidacji rezerw strategicznych w razie zaistnienia którejś z określonych wyżej przesłanek jest inny niż w warunkach ogólnych tryb sprzedaży.

Zgodnie z ustawą Agencja, wykonując decyzję likwidacyjną wydaną w tym szczególnym trybie, ma dokonywać:

  1. sprzedaży asortymentu zlikwidowanych rezerw na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej po cenach określonych przez Prezesa Rady Ministrów w decyzji likwidacyjnej z zastosowaniem wybranych przepisów dotyczących ogólnej sprzedaży zlikwidowanych rezerw strategicznych – jeśli dana rezerwa była zlikwidowana w oparciu o przesłankę konieczności złagodzenia zakłóceń dostaw związanych z funkcjonowaniem gospodarki lub służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli;
  2. sprzedaży asortymentu zlikwidowanych rezerw na rzecz podmiotów prawa międzynarodowego publicznego – jeśli dana rezerwa była zlikwidowana w oparciu o przesłankę konieczności udzielenia pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.