Część z nich dotyczy m.in. finansowania Funduszu Cyberbezpieczeństwa. 

Ustawa, którą Sejm uchwalił 17 listopada br.. zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Fundusz ten będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W roku utworzenia Fundusz Cyberbezpieczeństwa zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł).

Według ministra w kancelarii premiera Janusza Cieszyńskiego nowe przepisy są potrzebne, by "być w stanie konkurować z rynkiem, który teraz bardzo przyspieszył, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń dla ekspertów od cyberbezpieczeństwa". Minister tłumaczył, że świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, przysługiwać będzie osobom realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Cieszyński wskazał, że maksymalna wysokość tego wynagrodzenia, które będzie otrzymywała osoba po uwzględnieniu świadczenia teleinformatycznego, "nie będzie mogła przekraczać 21-krotności kwoty bazowej". "Jak na warunki administracji to jest kwota bardzo wysoka, według dzisiejszych mnożników to jest ok. 42 tys. zł" - powiedział.

Wniesione przez Senat poprawki m.in. zmierzają do tego, aby zwiększyć o 100 mln zł corocznie środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Inna poprawka dotyczy wyłącznie środków na rok 2022. Zgodnie z nią na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z zasobów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego będzie przekazane 10 mln zł, a nie 100 mln zł, jak przewidziano w przepisach przejściowych ustawy.

Zobacz również: Rząd przyjął przepisy wspierające Program Rozwój Obszarów Wiejskich >>