Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 6 września 2019 r. dotknęła również deklaracji śmieciowych. Zgodnie z prawem właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację śmieciową, gdy zmienią się dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje też wtedy, gdy zmieni się zadeklarowana wcześniej ilość odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

 


Kiedy trzeba zmienić deklarację?

Michał Bursztynowicz z Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, ekspert ds. gospodarowania odpadami, podkreśla, że wprowadzone nowelizacją ustawy śmieciowej regulacje mogą wprost wpłynąć na zmianę deklaracji śmieciowej przez właścicieli nieruchomości.

- Przykładowo, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe deklaracja może obecnie zawierać wskazanie okresów korzystania z nieruchomości - mówi.

Zobacz procedurę w LEX: Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >

Ustawa śmieciowa dopuszcza aktualnie złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

Sprawdź w LEX: Jak powinna wyglądać deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z RODO po zmianach z 4 maja 2019 r.? >

Kompostowanie ma wpływ na deklaracje

Michał Bursztynowicz podkreśla też, że zmiana deklaracji śmieciowej może wynikać z działań podjętych przez daną radę gminy w związku z nowym brzmieniem ustawy śmieciowej. - Obecnie bowiem rada gminy może wprowadzić możliwość wskazania w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - mówi.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Przekazanie działań wykonawczych przez radę gminy a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi >

Ponadto rada gminy w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W związku z tym w deklaracji należy podać informacje dotyczące posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Ustawa po nowelizacji nakazuje właścicielowi nieruchomości kompostującemu odpady złożenie nowej deklaracji, gdy ponownie chce korzystać ze zwolnienia z części opłaty. Chodzi o sytuacje, gdy miał uprzednio wydaną decyzję o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z tym, że nie kompostował, mimo że deklarował kompostowanie.

Czytaj też: Spalarnie odpadów – przeżytek czy jedyne wyjście? Jest luka w prawie

Terminy złożenia nowej deklaracji

Nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a nie jak było przed nowelizacją, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Jak podkreśla Michał Bursztynowicz, istotne jest, że właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Jak się wydaje, przyjąć należy, że również właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje śmieciowe, a obecnie chcą wystąpić z gminnego systemu gospodarowania odpadami, nie składają korekty deklaracji śmieciowej, tylko stosowne oświadczenie o zawarciu umowy na odbieranie odpadów komunalnych - uważa.

Zobacz szkolenie online w LEX: Ochrona danych osobowych w samorządzie terytorialnym po zmianach sektorowych >

Deklaracje złożą

Jak się dowiadujemy w biurze prasowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, w związku ze zmianą metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 marca 2020 r. powstanie obowiązek złożenia nowych deklaracji. Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości m.in. domów jednorodzinnych.

Natomiast właściciele wyodrębnionych lokali w budynku wielolokalowym nie składają deklaracji, ponieważ podmiotem zobowiązanym jest w tym przypadku wspólnota mieszkaniowa (zarząd) albo zarządca.

Sprawdź w LEX:  Czy wynajmując mieszkanie na podstawie umowy najmu okolicznościowego zgłoszonej do urzędu skarbowego deklarację wypełnia właściciel mieszkania, czy najemca na podstawie ww. umowy?  >

Wzrost opłat nawet o kilkaset procent

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zlecił analizę, która ma wykazać, jak zatrzymać wzrost opłat za śmieci od mieszkańców. Zgodnie z prawem unijnym, w 2020 roku Polska musi osiągnąć 50 proc. recyklingu odpadów.

Wzrosty opłat za śmieci wahają się w gminach od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Przykładowo w Warszawie teraz za odbiór śmieci płaci się w domu jednorodzinnym 60 złotych, a po podwyżce zapłaci 94 złote. Rodzina w mieszkaniu 30-45 m kw. teraz za wywóz odpadów płaci 19 zł, po zmianie od 36 do 54 zł.

Sprawdź w LEX: Czy wzór deklaracji powinien uwzględniać urządzenie, w którym będą gromadzone i oddawane odpady komunalne, jeżeli na terenie gminy wprowadzono system mieszany? >

Płaćmy o połowę mniej

Tymczasem kolejne gminy w całej Polsce dołączają do akcji „Segregujemy? Płaćmy o połowę mniej!”, której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Pomysł stowarzyszenia polega na skłonieniu rządu do przygotowania i wdrożenia programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane.

Według pomysłodawców akcji system takich dopłat odpadowych finansowanych w całości z budżetu państwa, byłby nie tylko realnym wsparciem dla polskich rodzin, ale także – w dłuższej perspektywie – promowałby prawidłową segregację odpadów i proekologiczne zachowania Polaków.

Sprawdź w LEX: Jak ma postąpić organ w przypadku, gdy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożył mąż, następnie na koncie tej osoby powstała zaległość i wniosek o rozłożenie zaległości na raty złożyła i podpisała żona? >