Czy w podstawie prawnej decyzji ustalającej odpłatność lub zmieniającej odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej (DPS) powinno być wskazane np. obwieszczenie starosty w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2012 r. ogłaszane co roku w Dzienniku Urzędowym?

Odpowiedź

W decyzji ustalającej (zmieniającej) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, w części dotyczącej podstawy prawnej, nie powinno się podawać aktu ustalającego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w placówce.

Uzasadnienie

Podstawą prawną do wydania decyzji ustalającej (zmieniającej) odpłatność w domu pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej - dalej u.p.s. , w szczególności art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1-2, art. 61 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz przepisy dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej - art. 17 ust. 1 pkt 16, a ponadto przepisy uprawniające do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej - art. 110 ust. 7 lub 8. Ponieważ wydawanie decyzji w sprawach pomocy społecznej następuje w trybie postępowania administracyjnego, w podstawie prawnej należy również wymienić art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego . Jeżeli decyzja wydawana jest na podstawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (wójta, starosty), to również należy wskazań to w podstawie prawnej.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie jest podstawą prawną wydania decyzji, choć ma wpływ na wysokość opłaty. Nie można mu przypisać mocy powszechnie obowiązującej, ponieważ pochodzi od organu, który nie ma kompetencji do stanowienia takiego prawa (prawa miejscowego). Decyzje zaś wydawane są na podstawie prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego wystarczającą podstawą jest powołanie się w decyzji na art. 60 ust. 2 (odpowiedni punkt) u.p.s. oraz ewentualnie na kolejne ustępy tego artykułu. Przepisy te określają umocowanie dla organów samorządowych do ustalanie średniego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej i stanowią wystarczającą podstawę do wydania odpowiedniej decyzji.

Przykład
B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej, Wrocław 2010, s. 144 – 145.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)