Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Przedstawienie promesy polisy ubezpieczenia OC ważnej przez okres trwania zamówienia nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać jedynie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Wykaz dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazany został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) - dalej r.w.d. W myśl § 1 ust. 1 pkt 11 r.w.d. zamawiający może żądać przedłożenia przez wykonawców opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Celem, dla którego polisa ma być złożona w postępowaniu jest potwierdzenie określonej sytuacji ekonomicznej i finansowej danego wykonawcy na dzień składania ofert.

Zadaniem polisy nie jest zatem, w tym przypadku potwierdzenie ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. W wyroku z dnia 24 września 2009 r., KIO/UZP 161/09) KIO wskazała, że "Ratio legis wprowadzenia jako dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku ekonomicznego polisy ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polega na tym, że potwierdza wiarygodność ekonomiczną wykonawcy, który ubezpieczając swoją działalność z jednej strony wykazuje się odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów, a z drugiej wykazuje, iż znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej mu na poniesienie kosztów ubezpieczenia. Natomiast polisa oc w ramach wykazania spełniania warunku nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia. Nie jest to ubezpieczenie danej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego, które jest przedmiotem zamówienia. Takie ubezpieczenie może być żądane przy zawarciu umowy, jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy.".

Innymi słowy mówiąc, zamawiający poprzez polisę weryfikuje wiarygodność ekonomiczną wykonawców, a nie zabezpiecza realizację przyszłej umowy oraz przedmiotu zamówienia.

Zwrócić należy również uwagę, iż zgodnie z art. 809 § 1 ustawy - Kodeks cywilny polisa jest wydawana jako dowód zawarcia umowy ubezpieczenia. Promesa polisy jest zatem jedynie obietnicą - przyrzeczeniem zawarcia umowy ubezpieczenia, a nie dowodem jej zawarcia. Przyrzeczenie nie stanowi więc potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, ani nie jest innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.