Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy członek powiatowej rady zatrudnienia może mieć podpisaną umowę ze Starostą na zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem?

Na podstawie art. 23 ust. 15 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek członka powiatowej rady rynku pracy, koszty przejazdu są refundowane ze środków funduszu pracy w wysokości i na zasadach określonych dla podróży służbowej krajowej w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

Czy członek powiatowej rady zatrudnienia może mieć podpisaną umowę ze Starostą na zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem, a zwrot następowałby na podstawie ustalonej ustawowo kilometrówki?
Czy takie koszty przejazdu korzystałyby ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź

Członek powiatowej rady zatrudnienia może mieć podpisaną umowę ze starostą na zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem, a sam zwrot może następować na podstawie ustalonej ustawowo kilometrów. Tak ustalone koszty przejazdu korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie

W myśl art. 23 ust. 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek członków rady rynku pracy zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywają się obrady rady, koszty ich przejazdów są refundowane ze środków Funduszu Pracy odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa lub starostę, w wysokości i na zasadach określonych dla podróży krajowej w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

W myśl § 2-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów,
b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
c) noclegów,
d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Skoro więc przepisy o promocji zatrudnienia odsyłają do przepisów o podróżach służbowych, a te pozwalają na rozliczenie kilometrówki, to dopuszczalne jest to także w sytuacji określonej w pytaniu. Tym samym uzyskane świadczenie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.