W postepowaniu z majątkiem wygaszanych gimnazjów należy stosować przepisy ustawy o rachunkowości

Reforma ustroju szkolnego wprowadzona przepisami ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe - dalej Przep. wpr., zakłada m.in. wygaszanie gimnazjów. Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 1 Przep. wpr. z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały stwierdza zakończenie jego działalności. Wygaszane gimnazjum zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Ponadto, dotychczasowe gimnazjum można – zgodnie z art. 129 Przep. wpr.:
1)przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową,
2)włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Rozpoczęcie działalności przez szkołę, utworzoną w tym trybie może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r., albo z dniem 1 września 2019 r.

Tym samym gimnazjum włączone do szkoły innego typu, albo przekształcone w szkołę innego typu zakończy swoją działalność (z dniem 31 sierpnia danego roku).

Opisane sytuacje – w kontekście postępowania z majątkiem gimnazjum – należy potraktować jak likwidację szkoły. Wobec tego zastosowanie znajdą przepisy art. 26 ust 4 ustawy z 29.09.1994 r. – o rachunkowości.

Pełna treść komentarza praktycznego pt. dostępna jest w programie Oświata w Administracji Premium.