W dniach 6-7 czerwca w Hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej odbędzie się VIII edycja Konferencji „Finansów Komunalnych” pt. Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych.

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer oraz Finanse Komunalne – miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych.


Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego, a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach: „Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych” (2009), „Zadania własne gmin - czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić”” (2010), „Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” (2011), „System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi” (2012), „Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?” (2013), „Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej” (2014) oraz „Finanse samorządów – doświadczenia i perspektywy” (2015). Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Dorobek poszczególnych edycji konferencji jest publikowany w kolejnych numerach „Finansów Komunalnych”, w których obok wystąpień i referatów publikowane są także obszerne fragmenty zazwyczaj burzliwych dyskusji.

Przedmiotem tegorocznej, VIII już edycji konferencji, będzie dyskusja nad instrumentami planowania wieloletniego w finansach samorządowych, a poszczególne referaty wygłaszać będą zarówno przedstawiciele środowiska skarbników jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jak i regionalnych izb obrachunkowych. Konferencja wpisuje się w debatę nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i nakierowana będzie nie tylko na konkretne problemy, ale przede wszystkim na poszukiwanie sposobów ich rozwiązania poprzez wskazanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie.

Temat tegorocznej konferencji podejmuje jeden z istotnych i aktualnych dla samorządu lokalnego problemów i tym samym wpisuje się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego Uchwałą Nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów. Zagadnienia te dotyczą piątej pułapki rozwojowej jaką jest słabość instytucji oraz piątego filaru nowego modelu rozwoju: rozwoju społecznego i regionalnego.

Konferencja wpisując się w debatę nad rolą samorządów nakierowana będzie nie tylko na konkretne problemy, ale przede wszystkim na poszukiwanie sposobów ich rozwiązania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie. Konferencja będzie zatem znakomitą płaszczyzną do podjęcia trójstronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów i wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organami nadzoru.

Sekretarz merytoryczny konferencji: Tadeusz Dobek, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


Więcej informacji na stronie konferencji: KONFERENCJA FINANSÓW KOMUNALNYCH.

Dowiedz się więcej:

VIII Konferencja „Finansów Komunalnych”

Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych 

Szkolenie