Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, który w sprawozdaniu kwartalnym sporządzanym na podstawie art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g. wpisuje błędnie sklasyfikowany odpad, należy naliczyć karę na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g. za nierzetelnie złożone sprawozdanie?

Czy zła klasyfikacja odpadu jest podstawą do uznania, że sprawozdanie kwartalne jest sporządzone nierzetelnie?


Odpowiedź:

W mojej ocenie, błędna klasyfikacja odpadów może stanowić podstawę zarzutu złożenia nierzetelnego sprawozdania, a co za tym idzie, nałożenia kary administracyjnej na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g. Źle sklasyfikowane odpady mogą być przyczyną wadliwego ich zagospodarowania, co dotyczy również przedsiębiorcy przetwarzającego je.

Kara za złożenie nierzetelnego sprawozdania jest karą autonomiczną, wynikającą z u.u.c.p.g., mimo że ustawa ta ani ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) nie przewidują odpowiedzialności administracyjnej za błędną klasyfikację odpadów. Błędy w klasyfikacji odpadów komunalnych skutkują wadliwymi informacjami dotyczącymi masy i rodzajów odebranych odpadów, ale również błędami w wyliczeniach dotyczących osiągania właściwych poziomów odzysku i recyklingu, a także ograniczeniami składowania odpadów biodegradowalnych w przypadku, gdy przedsiębiorca nie działa na podstawie zawartej umowy z wójtem. Nierzetelne sprawozdania składane przez przedsiębiorców skutkują błędami w sprawozdaniach gminy.


Uzasadnienie:


Przepisy u.u.c.p.g. nie regulują, w jakiej formie dochodzi do stwierdzenia nierzetelności w sporządzeniu sprawozdania. Weryfikacja sprawozdań nie odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a. (art. 1 k.p.a.), ani nie jest częścią kontroli, o której mowa w art. 9u ust. 1 u.u.c.p.g. Należy więc uznać, iż weryfikacja sprawozdań, o której mowa w art. 9p u.u.c.p.g., ma charakter autonomiczny względem k.p.a. i kontroli trybu. Polega ona na przeprowadzeniu czynności materialno-technicznych podejmowanych przez organ, prowadzących do porównania danych ze sprawozdań kwartalnych ze stanem rzeczywistym. Jeśli więc organ stwierdzi, że dane ze sprawozdania nie odpowiadają rzeczywistości, jest zobowiązany do wezwania podmiotu składającego sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. Ponadto, wójt powinien zastosować sankcję wynikającą z art. 9x ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g.

Gdyby wójt odstąpił od naliczenia kary za nierzetelne złożenie sprawozdania, mógłby ponieść odpowiedzialność na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 168) – dalej u.n.d.f.p. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (art. 5 ust. 1 pkt 2 u.n.d.f.p.), a gdyby organ umorzył karę, to poniósłby odpowiedzialność za niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności. Organ musi więc naliczyć karę i egzekwować ją.

Przedsiębiorca powinien wykonać wezwanie i skorygować sprawozdanie poprzez zmianę klasyfikacji odpadów. Powinien również dokonać zmian w prowadzonej przez siebie ewidencji oraz przekazać przedsiębiorcom, którym przekazał odpady do zagospodarowania, informacje o dokonanych zmianach odnoszących się do klasyfikacji odpadów, dostarczając korektę kart przekazania odpadów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.