Odpowiedź

Moim zdaniem należy zastosować procedurę opisaną w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 3 pkt 2c u.s.o., przez szkołę integracyjną należy rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi, a więc takim, w których uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami. Powołanie szkoły integracyjnej ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami i uczniom pełnosprawnym wspólne przebywanie, naukę i współpracę podczas rozwiązywania zadań i podczas zabawy, uczenie się odpowiedzialności, tolerancji i akceptacji osób innych od siebie (T. Serafin, Kształcenie specjalne w systemie oświaty, ABC, 2 wydanie, 2012).


Pojęcie przekształcenia szkoły nie zostało na gruncie przepisów u.s.o. zdefiniowane. Ustawodawca w zapisie art. 59 ust. 6 u.s.o., postanowił, iż do przekształcenia szkoły stosuje się odpowiednio procedurą przewidzianą przy likwidacji. W rozumieniu komentowanego przepisu chodzi jednak o taką zmianę, która wiąże się z częściową likwidacją szkoły lub placówki (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty, Komentarz, Wolters Kluwer, 2012).
 

W sytuacji opisanej w pytaniu nie następuje wprawdzie częściowa likwidacja szkoły lecz zamierzone zmiany mają daleko idący charakter. Polegają na zmianie organizacji pracy szkoły, zmianie w zapisach statutu oraz aktu założycielskiego. Moim zdaniem należy więc przeprowadzić procedurę przekształcenia szkoły, o której mowa w art. 59 ust. 6 u.s.o. W razie wątpliwości warto jednak zwrócić się o interpretację MEN.