"Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby w Państwa miastach i gminach wypłata należnych rodzinom świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nastąpiła jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia" – pisze minister Elżbieta Rafalska w liście do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Czytaj też: Gminy mogą wnioskować o pieniądze na usługi opiekuńcze dla seniorów

Szefowa resortu rodziny podkreśla, że wypłata świadczeń przed świętami pozwoli zapewnić polskim rodzinom wsparcie materialne, które „przyczyni się do godnego i spokojnego spędzenia tego szczególnego okresu”.

 


Świadczenie wychowawcze w ramach Programu 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. Organem właściwym do wypłaty świadczeń jest OPS lub gmina właściwa według miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o świadczenie. 

Czytaj też: Centra usług społecznych mają ułatwić realizację usług socjalnych, ale budzą wątpliwości

Jedną z form wsparcia wypłacaną przez gminy są świadczenia alimentacyjne, których celem jest dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych do alimentacji. Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi gmina  właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Świadczenia rodzinne wypłaca organ wykonawczy gminy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Właściwość tego organu określa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Zobacz też komentarze praktyczne:

 Zakres świadczeń rodzinnych

Program Rodzina 500 plus

Świadczenia alimentacyjne z gminy - postępowanie