Termin aneksowania umów pomiędzy realizatorami programu w samorządach a PFRON mija 28 kwietnia 2023 r. W tym roku podwyższono limity kwot udzielanego wsparcia finansowego osobom z niepełnosprawnościami w poszczególnych obszarach „Aktywnego Samorządu”. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami mogą wnioskować o pomoc w ramach „Aktywnego Samorządu” od 1 marca 2023 r. m.in. elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym. Wnioskujący, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW otrzymają 10 punktów preferencyjnych. Preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy i jest jednorazowa. O systemie SOW pisaliśmy w tekście: Od nowego roku więcej pracy dla powiatów przy obsłudze systemu SOW>>

 

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu ruchu) – do 70 tys. zł (było 10 tys.);
 2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu ruchu) – zadanie 2 i 3 - 5280 zł (było 4800);
 3. Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu słuchu) – 4 400 (było 4000).

 

Czytaj też: Rola samorządów w kreowaniu i wdrażaniu polityki senioralnej - przykład miasta Sosnowca >>>

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu wzroku lub obu rąk) - dla osoby niewidomej – 10 000 zł (było 7500) oraz 16 500 zł (było 15 000) na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500 zł);
 2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • - dla osoby głuchoniewidomej – 4 400 zł,
 • – dla osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu – 3 300 zł,
 • – dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom niepełnosprawności narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,;
 1. Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu wzroku);
 2. Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 3. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Dokładne kwoty dofinansowania w poszczególnych zadaniach na stronie PFRON.

Skotnicka-Zasadzień Bożena, Wolniak Radosław: Ocena barier architektonicznych w urzędach miejskich województwa śląskiego przez osoby niepełnosprawne >>>

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym). Wartość pomocy na zakup elektrycznego wózka wynosi 17 600 (było 10 tys. zł) z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności):

 • w zakresie ręki – 13 200 zł (było 12 000),
 • przedramienia – 28 600 zł (było 26 000),
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33 000 zł (było 30 000),
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19 800 zł (było 18 000),
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500 zł (było 25 000),
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33 000 zł (było 30 000);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Czytaj też: Dostępność Plus - instytucje publiczne dostępne dla wszystkich, czyli walka z barierami architektonicznymi >>>

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Pomoc dotyczy dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. Pomoc w zakresie kosztów opieki nad osobą zależną to 330 zł (było 300 zł) miesięcznie

Czytaj też: Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości >>>

Pomoc dla studentów z niepełnosprawnościami w „Aktywnym Samorządzie”

PFRON proponuje też wsparcie na uzyskanie wykształcenia wyższego. Skierowane jest do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które uczą się w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

W tym module wnioski można składać od 1 marca do:

 • 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

- do 1 100 zł (było 1000) - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

- do 1 650 zł (było 1500) dla pozostałych wnioskodawców,

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4 400 zł (było 4 000),
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4 400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki programu przewidują możliwość zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia po spełnieniu określonych warunków w programie np. gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania; posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny; korzysta z usług tłumacza języka migowego czy gdy uczy się jednocześnie na dwóch kierunkach studiów.

Szczegółowe informacje o programie oraz formularze wniosków dla samorządów można znaleźć na stronie PFRON.