Oceniane prace zgłoszone na konkurs im. Profesora Michała Kuleszy  pochodzą z dziesięciu różnych uniwersytetów z całej Polski. Oprócz Wydziałów Prawa i Administracji, reprezentowane były także Wydziały Geografii i Studiów Regionalnych, Nauk Społecznych, Finansów i Bankowości czy Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Już tradycyjnie, zgodnie z interdyscyplinarnym profilem pisma „Samorząd Terytorialny”, nadesłane prace odnosiły się do różnych dyscyplin naukowych. Wśród nadesłanych sześciu prac doktorskich znalazły się dysertacje poświęcone m.in. kontraktowi terytorialnemu, znaczeniu kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów, zakresowi zadań własnych gmin czy budżetu partycypacyjnego. Oprócz tego nadesłano prace niemieszczące się w najszerzej nawet rozumianej tematyce związanej z samorządem terytorialnym.

Jurorzy podkreślili wysoki poziom zgłoszonych do konkursu czterech prac magisterskich. Niektóre z nich, przekraczały standardowe wymagania odnośnie do tego typu opracowań.

W tym roku redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” oraz Komisja Konkursowa zdecydowały o wyróżnieniu pięciu prac (zwyczajowo przyznawano jedną nagrodę w kategorii prac doktorskich oraz jedną w kategorii prac magisterskich). Z uwagi na bardzo wyrównany poziom przyznano wyróżnienia dwóm rozprawom doktorskim. Dodatkowo nagrodzono także jedną pracę magisterską.

Nagrodę za rozprawę doktorską w wysokości 5.500 zł otrzymał

  •  dr Dawid Chaba za rozprawę „Kontrakt terytorialny. Studium prawnicze”, promotor – dr hab.  Kazimierz  Bandarzewski  (Uniwersytet  Jagielloński  w Krakowie, Wydział  Prawa  i Administracji)

Wyróżnienie za rozprawę doktorską w wysokości 2.500 zł:

  • dr Mateusz Ćwikła za rozprawę „Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim”, promotor – dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP; promotor pomocniczy – dr Karolina Smętkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych)
  • dr Maciej Jagódka za rozprawę „Znaczenie kapitału  ludzkiego  w kreowaniu  innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej – na przykładzie Małopolski”, promotor – prof. dr hab. Andrzej Prusek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)

Nagrodę za pracę magisterską w wysokości 3.000 zł:

  • Anna Cichoń za pracę „Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie terytorialnym”, promotor– prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji)

Wyróżnienie za pracę magisterską w wysokości 1.000 zł:

  • Małgorzata Łukasik za pracę „Dlaczego niektóre gminy w Polsce nie świadczą usług opiekuńczych? Analiza w kontekście charakterystyki społeczno-ekonomicznej”, promotor – dr Julita Łukomska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Prace konkursowe oceniała komisja konkursowa w składzie:

  • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (przewodniczący Komisji)
  • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
  • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
  • dr Justyna Przedańska (sekretarz Komisji)

Nagrody ufundowali Patroni Instytucjonalni Konkursu, którymi są:
Związek Miast Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wydawca miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.