Jak można było przeczytać w uzasadnieniu do uchwalonej 13 czerwca 2019 r., jej celem jest wprowadzenie przepisów umożliwiających dobrowolne oznakowanie przez producentów żywności i paszy, wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanych dalej „GMO”, jako produktów wolnych od GMO. Ustawa ma dać konsumentom informację oraz prawo wyboru, przy zakupie produktów żywnościowych, czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie wytwarzania produktów były wykorzystywane GMO.

Znakowanie produktów roślinnych jako „wolne od GMO” w świetle przepisów prawa regulującego zasady przekazywania konsumentom informacji o żywności, jest możliwe i zasadne tylko dla tych produktów, które mają odpowiedniki modyfikowane genetycznie, dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej (modyfikowane genetycznie i dopuszczone do obrotu na terytorium UE są następujące rośliny: kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy). Obowiązek znakowania produktów GMO wynika przy tym z odrębnych przepisów Unii Europejskiej.

Producent może oznakować

Ustawa wprowadza na grunt polskiego prawa dobrowolny system oznakowania produktów GMO. Produkty, które zgodnie z ustawą zostaną objęte nowym systemem znakowania, to jedno i wieloskładnikowe produkty (żywność i pasze) pochodzenia roślinnego, które mają odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Kolejną grupą produktów, które będą mogły korzystać z oznaczenia określonego w ustawie, będą produkty pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, mleko, jaja, sery) pochodzące od zwierząt lub ze zwierząt karmionych paszami bez GMO.

 

Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski

Sprawdź  
POLECAMY

Kilka warunków do spełnienia

Oprócz produktów jednoskładnikowych, ustawa reguluje również kwestię możliwości znakowania produktów żywnościowych wieloskładnikowych. W tej grupie produktów, jako wolne od GMO oznakowane będą mogły zostać produkty, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  • wszystkie składniki będące produktami pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, będą spełniały warunki określone w ustawie do oznaczenia ich jako wolne od GMO;
  • składniki wymienione w pkt 1 będą stanowiły więcej niż 50% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tej żywności;
  • pozostałe składniki inne niż wymienione w pkt 1 nie będą zawierały, składały się oraz nie będą wyprodukowane z GMO.


Oznakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO polegać będzie na umieszczeniu znaku graficznego na opakowaniu oraz w dokumentacji towarzyszącej określenia:

  •  „bez GMO” – w przypadku żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego, oraz w przypadku pasz,
  • „wyprodukowane bez stosowania GMO” – w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Czytaj: Żywność bez GMO będzie specjalnie znakowana>>