Projekt przewiduje też mechanizm powiadamiania i podejmowania działań w odniesieniu do nielegalnych produktów, usług lub treści online.

Dostawcy usług hostingowych po otrzymaniu takiego powiadomienia powinni działać „bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem rodzaju nielegalnych treści, które są zgłaszane, i pilności działań, które mają zostać podjęte”. Posłowie wprowadzili również silniejsze zabezpieczenia. Dzięki nim powiadomienia mają być przetwarzane w sposób niearbitralny i niedyskryminujący oraz z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wolności słowa.

Większe obowiązki dla dużych

Bardzo duże platformy internetowe będą podlegać szczególnym obowiązkom. Stwarzają one bowiem szczególne zagrożenie, jeśli chodzi o upowszechnianie nielegalnych i szkodliwych treści. Nowe rozporządzenie ma przyczynić się do zwalczania szkodliwych treści, także tych, które mogą nie być nielegalne. Będzie też zapobiegać rozpowszechnianiu dezinformacji. Służyć temu mają przepisy dotyczące obowiązkowej oceny ryzyka, środków ograniczających ryzyko, niezależnych audytów i przejrzystości systemów rekomendacji (algorytmów, które określają, co widzą użytkownicy).

Parlament wprowadził  zwolnienia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia; odszkodowań (odbiorcy usług cyfrowych i reprezentujące ich organizacje muszą mieć możliwość dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez platformy obowiązków w zakresie należytej staranności); nałożenia na platformy internetowe zakazu wprowadzania w błąd lub nakłaniania usługobiorców do określonego działania za pomocą zwodniczych interfejsów.

Reklama pod większą kontrolą

Parlament zaproponował też zmiany dotyczące tzw. reklamy ukierunkowanej. Przewidziano możliwość podejmowania przez wszystkich usługobiorców bardziej przejrzystych i świadomych wyborów. Będą mogli zapoznać się z informacjami o tym, w jaki sposób czerpane są korzyści finansowe z danych. Zapewniono lepszą ochronę małoletnich przed marketingiem bezpośrednim, profilowaniem i reklamą ukierunkowaną behawioralnie do celów komercyjnych.

Czytaj także: Nowe unijne przepisy pomogą firmom zarządzać nielegalnymi treściami w internecie >>

Platformy internetowe zajęły ważne miejsce w naszym codziennym życiu, przynosząc nowe możliwości, ale także nowe zagrożenia. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby to, co jest nielegalne offline, było nielegalne online. Musimy zapewnić wprowadzenie przepisów cyfrowych z korzyścią dla konsumentów i obywateli. Teraz możemy przystąpić do negocjacji z Radą i wierzę, że uda nam się zrealizować te zadania - powiedziała po głosowaniu Christel Schaldemose (Socjaliści i Demokraci), która przewodzi parlamentarnemu zespołowi negocjacyjnemu.

(ks/pap)