Projekt, który pojawił się na RCL, ma wprowadzić bardziej zrównoważoną reprezentację płci w zarządach związków sportowych poprzez zwiększenia udziału kobiet w procesach decyzyjnych w Polskich Związków Sportowych. W przypadku zarządów liczących od 2 do 5 członków zakłada się, że w ich skład powinna wchodzić nie mniej niż jedna kobieta i nie mniej niż jeden mężczyzna. W przypadku zarządów PZS, liczących więcej niż 5 członków przewiduje się, że reprezentacja każdej z płci powinna wynosić co najmniej 30 proc.  Wymóg 30 proc. reprezentacji każdej z płci ma dotyczyć również organów kontroli wewnętrznej PZS.

 

Sankcją brak finansowania

Aby zapewnić skuteczność zaproponowanych rozwiązań, projekt zakłada możliwość ograniczenia lub nieprzyznania finansowania lub dofinansowania realizacji zadań ze środków budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, gdy związek nie spełni wymogów kwoty płci w zarządach.

Może to być bolesne, bo zgodnie z danymi GUS za 2022 rok 73 proc. PZS wykazało, że krajowe środki publiczne stanowią w ich przypadku 50 proc. lub więcej ich budżetu/środków finansowych ogółem, którymi dysponuje dany związek, a 33 proc. tych podmiotów wskazało, że krajowe środki publiczne stanowią w ich przypadku 80 proc. lub więcej ich budżetu/środków finansowych.

Sprawdź też w LEX: Czy wypłata diet przez związek sportowy zawodnikom wyjeżdżającym na szkolenie za granicę podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym? >

 

 

Wprowadzenie ochrony kobiet po urodzeniu dziecka

Nowelizacja wydłuży też okres pobierania stypendium sportowego przez członkinię kadry narodowej po urodzeniu dziecka - z pół roku do roku. Zwiększy się też sama kwota, z 50 proc. do 81,5 proc. wysokości stypendium.

- Należy zaznaczyć, że stypendium przyznawane w ramach wskazanego artykułu jest przyznawane za wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym. Dla członkini kadry narodowej okres 6 miesięcy na powrót do formy sportowej na poziomie umożliwiającym rywalizację o najwyższe miejsca w ramach współzawodnictwa międzynarodowego jest w większości przypadków niemożliwy. Wydłużenie okresu z 6 do 12 miesięcy pozwoli zawodniczce na powrót do reżimu treningowego przy okresie stypendium odpowiadającym długości urlopu dla kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Przedłużenie stypendium dla sportowczyń może pomóc w utrzymaniu ich aktywności zawodowej pomimo obowiązków macierzyńskich. Dzięki temu sportowczynie mają szansę kontynuować treningi i rywalizację, co może przyczynić się do zachowania ciągłości w ich karierze sportowej - wskazują autorzy projektu.

Wprowadzony zostanie również przepis, który przyznaje stypendium sportowe w wysokości równej 81,5 proc. przyznanego stypendium na okres 12 tygodni po porodzie w przypadku, gdy kobieta urodziła martwe dziecko lub gdy dziecko zmarło przed upływem ośmiu tygodni życia.

Sprawdź w LEX: Czy klub sportowy powinien zgłaszać obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w bazie wypoczynku? >

 

Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w sporcie

W ustawie o sporcie pojawi się też nowy rozdział 6b – „Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w sporcie”. Przepisy tego rozdziału zobowiązują kluby sportowe, związki sportowe, PZS oraz spółki zarządzające ligami zawodowymi do przyjęcia standardów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w sporcie, które obejmować mają również standardy ochrony małoletnich, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606).

Standardy te mają być udostępniane na stronie internetowej danego podmiotu. Projekt nakłada na podmioty obowiązek upowszechniania problematyki przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w sporcie. Dodatkowe obowiązki zostaną nałożone na PZS i związki sportowe, które będą musiały wyznaczyć pełnomocników do spraw przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w sporcie. Sankcją za niedopełnienie obowiązków ma być zakaz ubiegania się przez te podmioty o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań ze środków budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych.

Zobacz też szkolenia online: 

Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej >

Standardy ochrony małoletnich w oświacie >