U.G. pozwała towarzystwo ubezpieczeń o zapłatę. W szczególności domagała się przyznania jej zadośćuczynienia z odstekami. Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał na rzecz powódki 50.000 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej płatnymi od dnia 15 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., oraz w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty.

Odsetki od daty doręczenia odpisu pozwu

Sąd Okręgowy w Krakowie wskazał, że w lutym 2013 r. miał miejsce wypadek samochodowy, w wyniku którego U.G. doznała obrażeń ciała. Sprawcą zdarzenia był kierowca objęty ochroną w ramach ubezpieczenia OC przez pozwane towarzystwo ubezpieczeń. Powódka przed wypadkiem była osobą bardzo aktywną zawodowo i fizycznie. Wypadek zmienił jej życie. W ocenie sądu poszkodowana powinna uzyskać od pozwanej spółki 50.000 zł zadośćuczynienia. Sąd przyjął, że powódka mogła domagać się odsetek od tej kwoty od dnia 15 września 2014 r. Wówczas bowiem doręczono stronie pozwanej odpis pozwu, w którym poszkodowana skonkretyzowała żądanie– wskazał sąd pierwszej instancji.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Data, od jakiej można żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania, ustalonego przez Sąd >

 

Zarzut błędnego orzeczenia o odsetkach

Z wyrokiem sądu nie zgodziła się strona pozwana. W apelacji podniesiono liczne zarzuty, w szczególności podniesiono, że sąd okręgowy błędnie orzekł od odsetkach od przyznanej powódce kwoty zadośćuczynienia. Apelująca spółka akcentowała, że zasądzając odsetki już od dnia doręczenia odpisu pozwu sąd pierwszej instancji naruszył art. 481 k.c., natomiast właściwym byłoby przyznanie odsetek dopiero od chwili wyrokowania. Strona pozwana podkreśliła, że stan zdrowia powódki został ustalony w postępowaniu sądowym w oparciu o opinie biegłych, a okoliczność ta rzutowała na przyznane zadośćuczynienie. W konsekwencji okoliczność ta powinna również odnieść skutek w postaci naliczania odsetek od dnia wyrokowania. Pozwany ubezpieczyciel zwrócił też uwagę, że o roszczeniach dochodzonych przez U.G. dowiedział się dopiero w toku postępowania.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Początkowy termin naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia >

Początkowa data należnych odsetek

Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił wniesioną apelację ubezpieczyciela. W szczególności sąd odwoławczy nie podzielił twierdzeń strony pozwanej, że w sprawie naruszono zasady orzekania o odsetkach. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd odwoławczy zwrócił uwagę na ugruntowany pogląd, że odsetki od zadośćuczynienia są płatne od daty wezwania wierzyciela do spełnienia tego świadczenia. Nie jest zatem tak, by odsetki miały być płatne dopiero od momentu wyrokowania przez sąd.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Termin przedawnienia roszczenia o odsetki za opóźnienie >

Sąd odwoławczy podkreślił, że powódka przed procesem kierowała do strony pozwanej wezwania do zapłaty. Zasady związane z obiegiem korespondencji w spółce oraz to, że spółka dopiero we wrześniu 2014 r. potwierdziła przyjęcie zgłoszenia od powódki nie mogą rzutować na ocenę tego, że powódka nie zgłosiła roszczeń zanim rozpoczął się proces.

Sąd okręgowy zasadnie więc uznał, że powódka powinna uzyskać sumę zadośćuczynienia z odsetkami liczonymi od daty doręczenia odpisu pozwu, zaś od dnia 1 stycznia 2016 r. – odsetki ustawowe za opóźnienie – wskazał sąd apelacyjny.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 24 czerwca 2020 r., I ACa 5/20, LEX nr 3044437.

 


xxx