Rozporządzenie w tej sprawie zostało we wtorek 16 sierpnia br. opublikowane w Dzienniku Ustaw i w środę 17 sierpnia weszło w życie. 

Uchwalona ostatecznie przez Sejm 5 sierpnia br. ustawa przewiduje, że dodatek osłonowy w wysokości 3 tys. zł będzie przysługiwał tylko gospodarstwom domowym ogrzewającym mieszkania węglem kamiennym, brykietem lub peletem, Proponowane przez Senat wsparcie gospodarstw, które korzystają z peletu, oleju napędowego lub LPG ureguluje osobna ustawa.

Zapisz się: EKSPERCKIE SZKOLENIE ONLINE! Dodatek węglowy – nowe zadanie dla gmin/jednostek organizacyjnych pomocy społecznej >>>

Czytaj: Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - zdecydował Sejm>>

Zgodnie z ustawą, dodatek wypłacany „na rękę” gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).  

Gospodarstwa domowe będą miały czas na złożenie wniosku do 30 listopada 2022 r., a gmina maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia komorniczego. Podobnie jak przy dodatku osłonowym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w rozporządzeniu, a gminy nie będą musiały wydać decyzji administracyjnej.

Podać dane adresowe i główne źródło ogrzewania

Zgodnie z opublikowanym w środę projektem rozporządzenia, który zawiera wzór wniosku o wypłatę świadczenia, trzeba w nim będzie podać: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Trzeba będzie też podać dane adresowe.

We wniosku trzeba będzie też podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek, a także określić, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, bądź wieloosobowe. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane.

We wniosku trzeba będzie również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czyli: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe.