Proponowane zmiany związane są z wejściem w życie unijnego rozporządzenia 2021/784, w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. - Głównym celem wydania unijnego rozporządzenia jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego poprzez przeciwdziałanie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych, a także przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa publicznego w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie zagwarantowane ma być pełne poszanowanie praw podstawowych jak wolność wypowiedzi i informacji - napisano w uzasadnieniu zmian w polskim rozporządzeniu.

Czytaj: Akt o Usługach Cyfrowych, czyli konstytucja internetu małymi krokami wchodzi w życie>>
 

Jednakowe zasady blokowania i usuwania treści

Unijne rozporządzenie przewiduje wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich mechanizmu umożliwiającego skuteczne i legalne usuwanie z sieci wszelkich treści o charakterze terrorystycznym zamieszczanych z wykorzystywaniem usług hostingowych, a także ich blokowanie. Mechanizm ten ma mieć zastosowanie wobec wszystkich dostawców, niezależnie od miejsca ustanowienia ich głównej jednostki organizacyjnej, jeśli swoje usługi oferują w co najmniej jednym państwie członkowskim UE.

Przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania m.in. wobec usług poczty elektronicznej lub przesyłanych wiadomości prywatnych. Za to będą stosowane np. wobec dostawców usług w zakresie mediów społecznościowych.

Zgodnie z rozporządzeniem treściami o charakterze terrorystycznym są materiały, które podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, np. poprzez pochwalanie aktów terrorystycznych, nakłaniają do popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia tego typu przestępstw, a także nakłaniają do uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej, czy np. udzielają instruktażu wytwarzania materiałów wybuchowych.

ABW wyda nakaz usunięcia, kara do 4 proc. obrotów

Nakazy usunięcia niebezpiecznych treści szef ABW będzie mógł wydawać wszystkim dostawcom usług hostingowych obowiązanym do przestrzegania przepisów. W pozostałym zakresie działania szefa ABW będą natomiast ograniczone wyłącznie do dostawców usług hostingowych, którzy mają główną jednostkę organizacyjną w Polsce lub których przedstawiciel prawny ma miejsce pobytu lub siedzibę w Polsce.

Nowe przepisy umożliwią szefowi ABW nałożenie na dostawcę usług hostingowych w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężnej na podstawie i na warunkach określonych w rozporządzeniu unijnym, w wysokości do 4 proc. całkowitych obrotów uzyskanych przez tego dostawcę w poprzednim roku obrotowym.

(ks/pap)