Senat poparł w środę 8 czerwca nowelizację Prawa ochrony środowiska dotyczącą dostosowania polskich przepisów do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Senat zaproponował do niej jedną poprawkę, którą 9 czerwca zaakceptował Sejm. 

Rada Ministrów 12 kwietnia br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Jak podkreślają autorzy projektu, zaproponowane zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w środowisku, a tym samym korzystnie przyczynić się do zdrowia ludzi. 

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która odnosi się m.in. do kwestii ochrony przed hałasem, ma za zadanie zaimplementowanie dyrektyw unijnych ws. wspólnych metod oceny hałasu i ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.

Czytaj też: Wpływ strategicznych map hałasu na mpzp i decyzje o warunkach zabudowy >>>

Jedna z przyjętych w noweli poprawek, autorstwa klubu PiS, przewiduje wydłużenie terminu na wprowadzenie energii z OZE do sieci energetycznej z 30 czerwca 2022 r. do 16 lipca 2024 roku. Poprawka ta została przyjęta także przez Senat. 

Natomiast poprawka wprowadzona do ustawy przez Senat przewiduje, że do wniosku o przesunięcie terminu obowiązywania warunków przyłączenia, inwestor powinien dołączyć poświadczenie uzyskania decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę. Poprawka ma na celu eliminację tych inwestycji, które w ogóle nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Więcej: Wytwórcy odnawialnej energii dostaną więcej czasu na przesłanie jej do sieci>>

Najważniejsze rozwiązania:

  • Podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musieli stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych. 
  • Organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażeni w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.
  • Marszałek województwa będzie mógł nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. 
    • Przegląd ekologiczny służy usprawnieniu działalności marszałka województwa, który realizuje niektóre przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska
    • Przegląd ten dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze, które marszałek województwa analizuje w postępowaniu mającym ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko.  
  • Umożliwione zostało uregulowanie w rozporządzeniu sposobu ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dotyczy to także nowych inwestycji w sąsiedztwie takich zakładów, określenia rodzajów poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też: Egzekucja właściwego poziomu hałasu >

Czytaj też: Dopuszczalne poziomy hałasu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >

Czytaj także: Rząd przyjął strategię bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej>>