Prezydent podpisał nowelizację ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uchwaloną 30 sierpnia 2019 r. Włącza ona do katalogu uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie, osoby, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich, niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym.

 


Odszkodwanie za krzywdę

Zmiana art. 8 ust. 1 otworzy możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłe nie tylko z samego wykonania orzeczenia albo decyzji, ale także już z samego ich wydania. Dotychczas były one pozbawione możliwości dochodzenia roszczeń. Wobec oosby, której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu, w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, przysługuje bowiem od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ale wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji. 

Czytaj również: Internowanie w stanie wojennym - prokuratura kieruje skargę nadzwyczajną >>

Dłuższy termin 

Nowela wydłuża także okres, w którym możliwe jest zgłoszenie żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia z jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nieważność orzeczenia do 10 lat od tej daty. Ponadto wprowadza regułę, zgodnie z którą w sprawach objętych ustawą, koszty postępowania , w tym z tytułu ustanowienia pełnomocnika, ponosi Skarb Państwa.

Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.