Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Zdaniem rządu, obecny system ochrony środków wpłacanych przez nabywcę mieszkania nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Stosowany najczęściej przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. „OMRP”) – nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje – zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej – przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości.

Czytaj: Restrukturyzacja dewelopera ma służyć firmie i jej klientom>>

Dlatego rząd proponuje następujące rozwiązania:

 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:
  • w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc.;
  • w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2 proc.;
  • faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe;
  • składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).
 • Nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.
  • Doprecyzowana ma być  procedura odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.
 • Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie.
 • Dotychczas  prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 
 • Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.
 • Doprecyzowano:
  • zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP;
  • przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera

Według autorów projektu, ​zaproponowane w nim rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP – do niego bowiem należy ta decyzja – osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.