Wojewoda 4 lipca 2014 roku nałożył na matkę siedmioletniej dziewczynki Anetę K. grzywnę w wysokości 420 złotych, gdyż nie przyszła z dzieckiem na badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem.

Matka, Aneta K. nie przedstawiła, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonania szczepienia. W postanowieniu poinformowano, iż w przypadku dalszego uchylania się przez zobowiązaną od wykonania nałożonego na nią obowiązku, nakładane będą kolejne grzywny w tej samej lub wyższej kwocie.
WSA oddalił jej skargę, a NSA podzielił argumenty sądu I instancji, mimo, że skarżąca powołała się na Konstytucję i klauzulę sumienia.

Czytaj też>> Biskupi: katolicy nie mogą w pełni korzystać z klauzuli sumienia

Z dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że chroniona Konstytucją RP wolność człowieka nie ma charakteru absolutnego i doznaje stosownych ograniczeń m. in. ze względu na ochronę zdrowia.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom (art. 68 ust. 3 Konstytucji). Nie wymaga pogłębionych wyjaśnień, że obowiązek poddania dziecka szczepieniom ochronnym realizuje wskazywane wyżej powinności państwa względem jednostki oraz ogółu społeczeństwa.

Więcej:   NSA: Nie można powoływać się na klauzulę sumienia i odmówić szczepienia