Do Sejmu wpłynęła właśnie opinia Helsińskiej Fundacji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji  w kontekście zgodności ze standardami praw człowieka proponowanej regulacji. Projekt ten będzie przedmiotem obrad plenarnych jutro, tj. 21 lipca br.

Czytaj:  RPO: Lex TVN narusza prawa obywateli i godzi w gospodarcze interesy Polski>>
 

Założenia projektu

Projekt ustawy przewiduje zmianę zasad powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych. W szczególności projekt zakłada:

•    powoływanie oraz odwoływanie członków rad nadzorczych i zarządów mediów publicznych przez ministra właściwego ds. Skarbu Państwa
•    likwidację otwartych i jawnych konkursów na stanowiska we władzach w mediach publicznych
•    likwidację kadencyjności władz mediów publicznych
•    ograniczenie roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
•    pozbawienie funkcji z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowego kierownictwa TVP SA oraz Polskiego Radia SA.

Czytaj w LEX: Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne >

 

Zwiększenie wpływu władzy na media

W ocenie HFPC projektowana ustawa wzmocni zależność władz mediów publicznych od rządu oraz zagraża pluralizmowi mediów publicznych. W konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia wpływu władzy wykonawczej na przekaz prezentowany w mediach publicznych, tak aby odpowiadał on poglądom rządzącej większości. - Proponowane regulacje stoją w sprzeczności z podstawowym europejskim standardem, który zakłada, że media publiczne muszą być w jak największym stopniu wolne od wpływów politycznych – czytamy w opinii.

Czytaj także: Departament Stanu USA i KE sygnalizują obronę statusu TVN>>
 

- W naszym stanowisku zwracamy uwagę, że wbrew zapowiedziom, proponowana ustawa nie przyczynia się do poprawy funkcjonowania mediów publicznych, a jedynie może prowadzić do pogłębienia istniejących już patologii w funkcjonowaniu tych instytucji – mówi Dorota Głowacka, prawniczka HFPC. 

Czytaj w LEX: Sponsorowanie audycji radiowych i telewizyjnych przez bank >

 

Likwidacja kontroli społecznej

 – Ustawa spowoduje ograniczenie przejrzystości procedury powoływania władz mediów publicznych, która utrudni jakąkolwiek możliwość społecznej kontroli tego procesu. W efekcie projekt sprzyja temu, aby media publiczne pełniły funkcję narzędzia politycznego w debacie publicznej – dodaje Dorota Głowacka.

Fundacja zwraca również uwagę, że pomimo znacznego ciężaru gatunkowego i znaczenia dla demokratycznego społeczeństwa, planowana reforma nie została poddana jakimkolwiek konsultacjom społecznym, a prace nad nią prowadzone są w trybie, który uniemożliwia rzetelne zapoznanie się z nią zainteresowanym środowiskom i przedstawienie do niej uwag. Wątpliwość HFPC budzi także fakt, że projektowana regulacja wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.