W październiku 2015 r. Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej wysłał na adres zamieszkania T.S. upomnienie w sprawie opłaty abonamentowej za okres od stycznia 2010 r. do lipca 2015 r. Przesyłkę odebrał syn T.S. Listonosz nie zaznaczył jednak na potwierdzeniu odbioru, że doręczenie nastąpiło do rąk dorosłego domownika. Sam też wpisał imię i nazwisko odbierającego. Naczelnik US wszczął następnie przeciwko T.S. egzekucję administracyjną.

Domownik odebrał więc zawiadomienie jest skuteczne

T.S. bronił się, że nie otrzymał upomnienia, a prowadzone postępowanie egzekucyjne jest nielegalne. Zwrócił uwagę, że w tytule wykonawczym poczta (wierzyciel) nie zaznaczyła sposobu doręczenia upomnienia. Wyjaśnił też, że nie upoważnił żadnego z członków rodziny ani innej osoby do odbioru kierowanej do niego korespondencji. Zaprzeczył jednocześnie, aby syn przekazał mu odebrane pismo.

Jednak zarówno Poczta Polska, jak i organy egzekucyjne nie uwzględniły tych zarzutów. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej zwrócił uwagę, że dowodem odebrania przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru na którym widnieje podpis dorosłego domownika. Wprawdzie jest on nieczytelny, ale listonosz uzupełnił go o imię i nazwisko odbierającego oraz stopień pokrewieństwa. Jeżeli zatem T.S. kwestionuje prawdziwość podpisu na potwierdzeniu odbioru, to powinien to udowodnić. Dodał, że wierzyciel nie miał wątpliwości, że doręczenie upomnienia było prawidłowe, a organ egzekucyjny jest związany jego stanowiskiem.

Poczta pobiera opłaty rtv w Polsce

Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika (art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych). Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników oraz uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi wyznaczony operator. Na lata 2016-2025 została nim Poczta Polska SA.
Do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wierzycielem uprawnionym do prowadzenia egzekucji i wystawiania tytułów wykonawczych z tytułu zaległości abonamentowych jest Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy umożliwiające egzekucję nieuiszczonego abonamentu są zgodne z Konstytucją (sygn. K 24/08), ponieważ chodzi o przymusowe wykonanie obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisu prawa.

Parafka nie zastąpi podpisu

Sąd Administracyjny podkreślił, że w przypadku nieobecności adresata pismo można doręczyć za pokwitowaniem m.in. dorosłemu domownikowi, jeżeli podjął się oddania pisma adresatowi. O fakcie doręczenia należy zawiadomić adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

Zobacz procedurę doręczania pism w postępowaniu administracyjnym>>

Skoro zatem przesyłkę odebrał syn skarżącego, należało na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki fakt ten odnotować. Wobec tego, że właściwa opcja nie została zaznaczona można mieć wątpliwości komu doręczono upomnienie. Ponadto, nieprawidłowo - całe potwierdzenie doręczenia zostało przez listonosza przekreślone, a imię i nazwisko odbierającego wpisane jego ręką.

Przepisy wymagają, aby podpis odbiorcy korespondencji był czytelny. Nieczytelność nie upoważnia jednak listonosza, do osobistego wpisania imienia i nazwiska odbiorcy. Podpis indywidualizuje osobę, stanowi też gwarancję, że pochodzi od niej. Jest to również wskazówka, że podpisane oświadczenie ma charakter definitywny. Mimo zatem iż na potwierdzeniu odbioru widnieje parafka, to nie może ona zastąpić podpisu. Co więcej, nawet wnikliwa jej analiza nie pozwala na ustalenie choćby jednej litery nazwiska podpisującego.

Nielegalna egzekucja

Powyższe oznacza, że upomnienie nie zostało skutecznie doręczone. Tym samym nie można uznać, że wywołało skutki prawne. Podważa to prawidłowość prowadzonego przeciwko T.S. postępowania egzekucyjnego. Biorąc pod uwagę, że skarżący stanowczo zaprzeczał, aby otrzymał upomnienie, należało tę kwestię dokładnie wyjaśnić jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego - podkreślił sąd.
 
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18.05.2018 r. III SA/Łd 64/18.