NIK sprawdzała, czy Inspekcja Handlowa zapewnia ochronę interesów i praw konsumenta. Z badań wynika, że instytucja rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w prowadzonych przez nią kontrolach ani w wynikających z nich postępowaniach administracyjnych. Inspekcja działa prawidłowo i zapewnia ochronę interesów i praw konsumenta.

Z kontroli przeprowadzonej przez NIK w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. wynika, że większość Polaków nie wie, czym zajmuje się Inspekcja Handlowa. Polacy nie rozróżniają poszczególnych instytucji konsumenckich ani ich kompetencji. Konsumenci zwracają się do Inspekcji Handlowej rzadko, a jako organ mogący udzielić pomocy przy dochodzeniu praw konsumenckich wymienia ją tylko co dziesiąty badany.
Z badań przytoczonych w raporcie wynika jednak, że ponad jedna trzecia badanych (34,6 proc.) nie zna żadnych instytucji publicznych, które mogą udzielić pomocy przy dochodzeniu praw konsumenckich. Na pytanie, "Czy w ciągu ostatnich kilku lat korzystał(a) Pan(i) z pomocy instytucji publicznej w indywidualnej sprawie konsumenckiej?" twierdząco odpowiedziało tylko 6,4 proc. badanych. Ponad 93 proc. Polaków nie korzystało z tego typu instytucji.

Czytaj: Inspekcja Handlowa: Niebezpieczne maszyny ogrodnicze>>

Inspekcja jest wyspecjalizowanym organem kontrolnym, który ma chronić interesy i prawa konsumentów. Kontroluje produkty, usługi i działania przedsiębiorców. Ma zapobiegać np. fałszowaniu lub niewłaściwym oznakowaniu sprzedawanych towarów, wprowadzaniu do obrotu wyrobów niespełniających wymagań bądź produktów niebezpiecznych. Jej zadaniem jest również ochrona interesów konsumentów - udziela porad, przyjmuje skargi, podejmuje mediacje i prowadzi stałe sądy polubowne.

NIK zwraca też uwagę na problemy Inspekcji Handlowej: ograniczony budżet, dużą rotację pracowników i starzejącą się kadrę. Problemem jest powierzanie Inspekcji nowych zadań bez zapewnienia dodatkowych funduszy. Środki budżetowe są niewystarczające do równoczesnego utrzymania obecnej bazy laboratoryjnej i prowadzenia jej rozwoju.


Według Najwyższej Izba Kontroli, w celu zapewnienia ciągłości działania Inspekcji Handlowej niezbędne jest poprawienie warunków pracy i wynagrodzeń, co może przyczynić się do płynnej wymiany kadry, oraz utrzymania jej na właściwym poziomie merytorycznym.