Uchwalona przez Sejm 7 lipca nowelizacja przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami BGK będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne. Przepisy odnoszą się także do zaliczek udzielanych przez MON w związku z zamówieniami obronnymi i do środków ze źródeł zagranicznych innych niż fundusze unijne.

Czytaj: Ustawa o obronie ojczyzny już obowiązuje>>

Część poprawek Senatu przyjęta

Senat 21 lipca br. zaproponował do nowelizacji sześć poprawek, Sejm w głosowaniu 5 sierpnia przyjął trzy z nich. Przyjęta została m.in. poprawka zakładając, że w przypadku niedoboru na rachunku Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych środków niezbędnych do terminowej obsługi niektórych zdań wymienionych w ustawie o obronie ojczyzny, finansowanie realizacji tych zadań może się odbywać po uzgodnieniu z ministrem finansów, ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Posłowie poparli też poprawki, które mają na celu zapewnić spójność i jednolitość przepisów w sposobie odnoszenia się do kwestii kredytów, pożyczek i obligacji. Odrzucone zostały natomiast propozycja senatorów zakładająca, że "każdego roku udział polskiego przemysłu zbrojeniowego wynosi nie mniej niż 30 proc. wszystkich wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych". W Sejmie odrzucono też poprawkę dotyczącą rozszerzenia przykładowego zakresu planu finansowego Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych.

Nie uzyskała też poparcia poprawka, która wykreślała z noweli przepis stanowiący, że przepisów o zasadach udzielania zaliczek m.in. "nie stosuje się do zamówień podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym".

Ustawa zakłada, że zasady udzielania zaliczek (np. wysokość zaliczki, konieczność co najmniej częściowego spłacenia pierwszej zaliczki przy udzielaniu kolejnej) nie obowiązują w przypadku umów międzynarodowych, zawieranych np. z rządem USA w ramach procedury FMS (Foreign Military Sales), stosowanej przy sprzedaży za granicę uzbrojenia używanego przez wojsko amerykańskie, lub we współpracy z Agencją Wsparcia i zamówień NATO (NATO Support and Procurement Agency, NSPA).

Senatorowie doprecyzowują przepisy

Jedna z senackich poprawek wykreśla jednak z nowelizacji przepis stanowiący, że przepisów o zasadach udzielania zaliczek m.in. "nie stosuje się do zamówień podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym". Poprawkę tę poparło 55 senatorów, przeciw było 43, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Z kolei inna z senackich poprawek uzupełniła przepis mówiący, że szef MON "planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa". Senatorowie dodali do tego przepisu, że: "Każdego roku udział polskiego przemysłu zbrojeniowego wynosi nie mniej niż 30 proc. wszystkich wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych".